Membership Templates

Tất cả các mẫu marketing bạn cần để thúc đẩy công việc của bạn. Những tài nguyên này không có sẵn cho tất cả mọi người, chỉ thành viên đã đăng ký mới có quyền truy cập. Nếu bạn chưa phải thành viên, hãy tham khảo thư viện mẫu miễn phí hoặc đăng ký Membership.

Trình Tạo UTM Theo Dõi (UTM Tracking Code Builder)

Trình tạo UTM giúp bạn dễ dàng tạo URL chứa các tham số để bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả của chiến dịch.

Kế Hoạch Nội Dung & Hiệu Suất cho Facebook Page

Mẫu kế hoạch nội dung và báo cáo nhằm giúp nhóm của bạn tạo nội dung hiệu quả cho Facebook Page.

Mẫu Kế Hoạch Marketing Chiến Lược

Kiểm tra các gợi ý cần thiết để tạo bản kế hoạch marketing chiến lược cho doanh nghiệp của bạn.