Marketing Templates

Thực hiện marketing tốt hơn với ít nỗ lực hơn. Tải xuống các mẫu marketing này, mỗi mẫu được thiết kế để giúp bạn thực hiện hiệu quả công việc của mình ngay bây giờ.

  • Chủ đề

  • Công cụ

  • Xóa bộ lọc

Mẫu Trình Tạo UTM Theo Dõi

Mẫu trình tạo UTM theo dõi giúp bạn dễ dàng tạo URL chứa các tham số để bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả của các chiến dịch.