Marketing Templates

Tất cả các mẫu marketing bạn cần để thúc đẩy công việc của bạn.

  • Chủ đề

  • Công cụ

  • Xóa bộ lọc

Trình Tạo UTM Theo Dõi (UTM Tracking Code Builder)

Mẫu trình tạo UTM theo dõi giúp bạn dễ dàng tạo URL chứa các tham số để bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả của các chiến dịch.