Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

Account-Based Marketing (ABM)

Là một chiến lược tập trung nguồn lực của bạn vào một số tài khoản (khách hàng) mục tiêu có giá trị cao được chọn.

Affiliate Marketing

Là quá trình kiếm tiền hoa hồng bằng cách quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác.

Schema Markup

Là một loại mã giúp các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin, sắp xếp và hiển thị nội dung của bạn dễ dàng hơn.

A/B Testing

Là phương pháp so sánh hai phiên bản khác nhau để xác định phiên bản nào hoạt động tốt hơn.

Title Tag

Là một thẻ HTML được sử dụng để mô tả chính xác và ngắn gọn về nội dung của một trang.

Search Engine Optimization (SEO)

Là quá trình tối ưu hóa nội dung trực tuyến để nó được hiển thị với vị trí nổi bật hơn mà không phải trả tiền trên công cụ tìm kiếm.

Meta Description

Là một thẻ HTML được sử dụng để cung cấp đoạn mô tả ngắn về một trang web.

Robots Meta Tag

Là các đoạn mã cung cấp hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm về cách thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục nội dung trang web.

Duplicate Content

Duplicate Content đề cập đến các khối nội dung hoàn toàn khớp hoặc rất giống với nội dung khác trong cùng một hoặc trên nhiều miền.