Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

Account-Based Marketing (ABM)

Là một chiến lược tập trung nguồn lực của bạn vào một số tài khoản (khách hàng) mục tiêu có giá trị cao được chọn.

Affiliate Marketing

Là quá trình kiếm tiền hoa hồng bằng cách quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác.

Schema Markup

Là một loại mã giúp các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin, sắp xếp và hiển thị nội dung của bạn dễ dàng hơn.