Trang chủ / Glossary / 302 Redirect

302 Redirect

Trở về trang danh sách thuật ngữ

302 Redirect (tiếng Việt: Chuyển hướng 302) là một chuyển hướng tạm thời chuyển tiếp một URL sang một URL khác, 302 đề cập đến mã trạng thái HTTP (HTTP status code) cho loại chuyển hướng này. Điều này tương tự như chuyển hướng 307.

Internet chạy trên một giao thức gọi là Giao thức truyền tải siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol – HTTP), quy định cách thức hoạt động của URL. Nó có hai phiên bản chính là 1.0 và 1.1.

Trong phiên bản 1.0, 302 đề cập đến mã trạng thái “Đã di chuyển tạm thời (Moved Temporarily)”. Điều này đã được thay đổi trong phiên bản 1.1, có nghĩa là 302 đề cập đến mã trạng thái “Đã tìm thấy (Found)”.

Khi bạn chọn loại chuyển hướng này, trang gốc vẫn được lập chỉ mục trong Google và không có giá trị nào của vốn chủ sở hữu liên kết (link equity) hay sức mạnh xếp hạng (ranking power) từ URL cũ được chuyển sang URL mới vì Google biết đây chỉ là tạm thời. Do đó, bạn sẽ giữ lại mọi thứ hạng, giá trị lưu lượng truy cập và thẩm quyền mà trang có thể có.

Bạn sẽ sử dụng loại chuyển hướng này nếu bạn muốn đưa người dùng đến một URL mới trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như khi bạn thiết kế lại hoặc cập nhật website của mình.

Trở về trang danh sách thuật ngữ