Brand Kit

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến BetterGrowth! Chúng tôi có một vài nguyên tắc để sử dụng tài sản thương hiệu của mình. Vui lòng dành chút thời gian làm quen với chúng trước khi sử dụng.

Màu Sắc

Màu sắc là yếu tố quan trọng để mọi người nhận diện về một thương hiệu. Chúng tôi sử dụng màu xanh lá (mã màu: #00AE4F) là màu sắc chính.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sử dụng một số màu sắc khác cho các nút, biểu tượng, màu chữ và màu nền.

Màu nền

#232524

#007937

#00ae4f

#F1FAF6

#f4faf7

#f4f6f8

#f7f9fa

#fbfcfd

Màu chữ

#001107

#444b48

#6f7672

#00ae4f

Phông Chữ

Cùng với màu sắc, phông chữ giúp nhận diện một thương hiệu tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng phông chữ Be Vietnam Pro được thiết kế bởi Lam Bao, Tony Le, Vietanh Nguyen làm phông chữ chính của thương hiệu và dùng chủ yếu cho các tiêu đề.

Đối với các đoạn mã, chúng tôi sử dụng phông chữ JetBrains Mono được thiết kế bởi JetBrains, Philipp Nurullin, Konstantin Bulenkov.

Be Vietnam Pro (Extra-bold 800) được sử dụng cho các tiêu đề

Be Vietnam Pro (Bold 700) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Be Vietnam Pro (Semi-bold 600) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Be Vietnam Pro (Medium 500) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Be Vietnam Pro (Regular 400) được sử dụng cho các nội dung thường

JetBrains Mono (Regular 400) được sử dụng cho các đoạn mã