Trang chủ / Glossary / 404 Error

404 Error

Trở về trang danh sách thuật ngữ

404 Error (tiếng Việt: Lỗi 404) cho biết lỗi khi người dùng truy cập vào một URL không tồn tại, 404 đề cập đến mã trạng thái HTTP (HTTP status code) cho loại lỗi này.

Một số cách gọi khác của Lỗi 404 đó là:

  • HTTP 404
  • Không tìm thấy trang (Page Not Found)
  • 404 Không tìm thấy (404 Not Found)

Lỗi 404 có thể xảy ra do một trang web hiện tại đã bị xóa khỏi website mà không được chuyển hướng. Lỗi 404 cũng xảy ra khi người dùng nhập URL chưa từng tồn tại trên website được đề cập.

Nếu một trang web bị xóa khỏi một website, cách tốt nhất là chuyển hướng khách truy cập đến một trang khác trên website.

Trở về trang danh sách thuật ngữ