Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

Meta Description

Là một thẻ HTML được sử dụng để cung cấp đoạn mô tả ngắn về một trang web.

Robots Meta Tag

Là các đoạn mã cung cấp hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm về cách thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục nội dung trang web.

Duplicate Content

Duplicate Content đề cập đến các khối nội dung hoàn toàn khớp hoặc rất giống với nội dung khác trong cùng một hoặc trên nhiều miền.