Thuật Ngữ Marketing

Các thuật ngữ marketing và từ viết tắt thông dụng mà bạn cần biết.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

Robots.txt

Là một tệp văn bản đơn giản nhằm thông báo cho công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu các trang hoặc phần nhất định của trang web.

Page Speed

Page Speed là lượng thời gian cần thiết để tải một trang web.

Canonical URL

Là URL của trang mà Google cho là trang đại diện phù hợp nhất trong số các trang trùng lặp trên trang web của bạn.

Bounce Rate

Bounce Rate là tỷ lệ khách truy cập rời khỏi trang web mà không thực hiện hành động nào.

Backlinks

Backlinks là các liên kết từ một website đến một trang trên một website khác.

Anchor Text

Anchor Text đề cập đến các từ có thể nhấp, được sử dụng để liên kết một trang web với một trang web khác.

404 Error

404 Error cho biết lỗi khi người dùng truy cập vào một URL không tồn tại.

307 Redirect

307 Redirect là một chuyển hướng tạm thời chuyển tiếp một URL sang một URL khác.

302 Redirect

302 Redirect là một chuyển hướng tạm thời chuyển tiếp một URL sang một URL khác.

301 Redirect

301 Redirect là một chuyển hướng vĩnh viễn chuyển tiếp một URL sang một URL khác.