Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

A/B Testing

Là phương pháp so sánh hai phiên bản khác nhau để xác định phiên bản nào hoạt động tốt hơn.

Title Tag

Là một thẻ HTML được sử dụng để mô tả chính xác và ngắn gọn về nội dung của một trang.

Search Engine Optimization (SEO)

Là quá trình tối ưu hóa nội dung trực tuyến để nó được hiển thị với vị trí nổi bật hơn mà không phải trả tiền trên công cụ tìm kiếm.