Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

302 Redirect

302 Redirect là một chuyển hướng tạm thời chuyển tiếp một URL sang một URL khác.

301 Redirect

301 Redirect là một chuyển hướng vĩnh viễn chuyển tiếp một URL sang một URL khác.