Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính CAC

Bạn muốn tính CAC? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

CAC là gì?

CAC (viết tắt của Customer Acquisition Cost) là tổng chi phí bán hàng & marketing cần thiết để kiếm được khách hàng mới trong một khoảng thời gian cụ thể.

Giảm CAC có nghĩa là doanh nghiệp đang chi tiêu tiền hiệu quả hơn và sẽ thu được lợi nhuận cao hơn.

Tính toán và theo dõi chi phí thu hút khách hàng là cách để xác định xem bộ phận bán hàng & marketing của bạn có đang hoạt động hiệu quả hay không.

Đối với growth marketing, CAC là chỉ số quan trọng nhất của giai đoạn thu hút khách hàng.

Cách tính CAC

Bước đầu tiên trong việc tính toán CAC là xác định khoảng thời gian mà bạn đang đánh giá (tuần, tháng, quý, năm). Điều này sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi dữ liệu của mình.

CAC được tính bằng cách cộng tổng chi phí bán hàng & marketing của một công ty và chia cho số lượng khách hàng mới có được trong kỳ. Công thức tính CAC trông như thế này:

CAC = (Chi phí marketing + Chi phí bán hàng) / Số lượng khách hàng mới

Ví dụ: Giả sử một công ty giáo dục chi 1.500.000.000 đồng cho hoạt động marketing và 500.000.000 đồng cho việc bán hàng để thu hút 16.000 khách hàng mới. Khi đó, CAC của công ty được tính như sau:

CAC = (1.500.000.000 + 500.000.000) / 16.000 = 125.000 đồng

Các công cụ liên quan

ROI

Tính toán lợi tức đầu tư của bạn để đo lường hiệu quả.

CLV

Tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng.

AOV

Tính toán giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng.