Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

Canonical URL

Là URL của trang mà Google cho là trang đại diện phù hợp nhất trong số các trang trùng lặp trên trang web của bạn.

Bounce Rate

Bounce Rate là tỷ lệ khách truy cập rời khỏi trang web mà không thực hiện hành động nào.

Backlinks

Backlinks là các liên kết từ một website đến một trang trên một website khác.