Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

Anchor Text

Anchor Text đề cập đến các từ có thể nhấp, được sử dụng để liên kết một trang web với một trang web khác.

404 Error

404 Error cho biết lỗi khi người dùng truy cập vào một URL không tồn tại.

307 Redirect

307 Redirect là một chuyển hướng tạm thời chuyển tiếp một URL sang một URL khác.